Cele fundacji / Our goals

Celem Fundacji Fenomen zgodnie z jej statutem jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez:

  1. tworzenie oraz wspieranie programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań i inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego a także podnoszenia jakości życia w nim;
  2. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym wpieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu
  3. wspieranie rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu;
  4. wspieranie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu;
  5. wspieranie promocji Łodzi i regionu łódzkiego;
  6. wspieranie rozwoju turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży,
  7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  8. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Postawiliśmy sobie za cel obudzenie w ludziach świadomości, że są podmiotami a nie przedmiotami władzy, że ich obowiązkiem oraz szansą na lepsze życie jest interesować się sprawami publicznymi, problemami sąsiedztwa, osiedla, dzielnicy i miasta. Chcemy, by łodzianie uwierzyli, że mogą mieć realny wpływ na decyzje podejmowane przez lokalne władze; że zmiana na lepsze jest możliwa.

Długofalowym celem naszej działalności jest zbudowanie silnego, nowoczesnego społeczeństwa łodzian, którzy świadomi są wyjątkowości miasta, w którym żyją. Społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego, czującego związek ze swoim miejscem zamieszkania i biorącego na siebie odpowiedzialność za jego kształt.

Wbrew obecnym w Polsce trendom, lekceważącym unikalność naszego miasta i wielu niepochlebnym stereotypom na jego temat, podkreślamy wyjątkowość Łodzi jako miejsca stworzonego przez różne narody. Szczególnie zależy nam na budowaniu mostów między łodzianami i historią ich małej ojczyzny opartą o wysiłek m.in.: Żydów i Niemców – nacji, których przedstawiciele poświęcili swoje życie stworzeniu tego niecodziennego miasta.

Chcemy działać na rzecz rozwoju miasta, poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami i organizacjami podzielającymi nasze marzenia o Łodzi.

 

Our goals

According to our statute, the mission of the foundation is to pursue socioeconomic and cultural development of Łódź and its region, especially by the means of:

1. Creating and supporting socioeconomic programmes along with other activities aimed at regional development and increased quality of life;

2. Encouraging development of a versatile civic society, including local communities facilitation as well as voluntary work promotion and management;

3. Encouraging culture development as well as cultural heritage preservation in the area;

4. Encouraging environmental protection and sustainable transport development;

5. Encouraging promotion of Łódź and its region;

6. Encouraging tourism and leisure development, including children and adolescents;

7. Encouraging sports events;

8. Encouraging education and research.

Our aim is to raise awareness that city residents are crucial participants, not only the subject of governmental activity. We are trying to make all residents aware of the fact that it is their duty to be interested in public affairs, issues in their neighborhoods as well as in the whole city. We want people of Łódź to understand, that they can have real influence on decisions made by the local government - to show that a change for the better is possible.

Our long-term goal is to establish a strong and modern society that is aware of how exceptional their city is. A society, that is truly civic, that feels united with its place of living and takes responsibility for its shape. 

We act against hurtful stereotypes that draw our city as an unpleasant place for living. We want people to stop neglecting the uniqueness of our city that was created by different nations. Especially, we want to build bridges between the inhabitants of Łódź and the history of their small homeland, which was created through effort of people of mainly Jewish and German origin. These people sacrificed their lives to create this exceptional city.

We are open to cooperation with people and organisations that share our dreams and vision regarding Łódź.