Rowerowa Łódź

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Trwają konsultacje budżetu Łodzi na 2012 rok (do 28 czerwca 2011). Fundacja Fenomen postanowiła przybliżyć mieszkańcom Łodzi podstawowe informacje o tym dokumencie i samych konsultacjach.

Przejrzeliśmy dokumenty wyjściowe dotyczące konsultacji społecznych nt budżetu Łodzi na 2012 rok, tj. Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) oraz budżet Łodzi na 2011 rok. Ponieważ analiza tych wielostronnicowych, aż ważnych dla mieszkańców dokumentów może być uciążliwa postanowiliśmy zebrać i udostępnić publicznie kilkanaście uwag jakie można zgłosić w stosunku do projektu budżetu.

Są to głównie uwagi dotyczące dużych projektów inwestycyjnych oraz pomysły na zadania, których głównym celem jest aktywizacja mieszkańców (konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, fundusze dla Rad Osiedli itp). Oczywiście przedstawione przez nas opinie i uwagi do projektu budżetu Łodzi na 2012 rok nie wyczerpują tematyki. W ramach trwających do 28 czerwca 2011 r. konsultacji każdy mieszkaniec Łodzi może zgłosić swoje uwagi.

My przedstawiamy zestaw kilkudziesięciu uwag oraz nasze uzasadnienia ich realizacji lub też powody, dla których należy ich zaniechać bądź też ich wykonanie należy przesunąć na kolejne lata. Dokładna instrukcja jak należy wziąć udział w konsultacjach społecznych budżetu Łodzi znajduje się tutaj.

Każdą z poniższych uwag można pobrać na komputer w postaci pliku ".doc", podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, a następnie wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Uwagi różne

1 Przesunięcie środków (zapisanych w WPF) na promocję Łodzi podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014 do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

Tylko wydatkowanie tych środków przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą daje szanse na realizację spójnej strategii promocyjnej dla Łodzi, zgodnej ze starategią marki Łodzi, przyjętą przez Radnych Rady Miejskiej w Łodzi w 2011 roku.

2 Rekultywacja trawników wraz z budową jednolitej małej architektury separującej ruch.

Rekultywacji wymagają trawniki zniszczone przez nielegalne parkowanie, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. W ramach tego zadania powinny zostać uwzględnione także elementy małej architektury tj. słupki, płotki i ograniczniki, dzięki którym zapobiegnie się dewastacji odtworzonych zieleńców. Należy zadbać o stworzenie katalogu mebli miejskich w zależności od strefy (śródmieście - strefy reprezentacyjne; dzielnice) obowiązującego wszystkie delegatury oraz ZDiT - jako podmioty realizujące zakupy i montujące małą architekturę, tak by zagwarantować estetyczny wygląd przestrzeni publicznej.

3

Rezygnacja z zadania nr 86395 tj. działalności na rzecz organizacji pozarządowych tj. kwoty 12 276 zł przeznaczanych na zlecanie w trybie konkursu organizacji konferencji podsumowującej współpracę UMŁ z organizacjami pozarządowymi.

Kwota ponad 12 tyś zł w postaci dotacji "na rzecz organizacji pozarządowych" jest kwotą uzasadnioną tylko w przypadku organizacji konferencji międzynarodowej z noclegami i zwrotem kosztów dojazdów dla uczestników. W Łodzi te pieniądze są wydawane na organizowaną rokrocznie konferencję podsumowującą współpracę Urzędu Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi.

4 Stworzenie systemu szybkiego usuwania nielegalnie zaparkowanych pojazdów.

System polegający na konkurencji pomiędzy firmami odholowującymi źle zaparkowane samochody (uzależnienie wypłaty wynagrodzenia dla firm holujących od faktu dowiezienia samochodu na parking), zwłaszcza blokujące ruch komunikacji zbiorowej, jest konieczny dla udrożnienia miasta a także w celu wpływania na zachowania niefrasobliwych kierowców. System taki jest znacznie bardziej pożądany niż zakładanie blokad na koła pojazdów. System powinien obejmować także utworzenie i obsługę parkingów dla odholowanych pojazdów poza strefą zurbanizowaną miasta).

5 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców na terenie Łodzi w okresie od 01.01.2011 do 30.04.2012 - wydłużenie okresu realizacji zadania

Niezrozumiałym jest programowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej utrzymania terenów zielonych jedynie dla pierwszych 4 miesięcy 2012r. Środki w budżecie powinny gwarantować kontynuację pracy przez cały rok.

6 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym miasta

Łódź jest jednym z miast o najwyższym zasobie mienia komunalnego. Przygotowanie całościowego programu zarządzania tym mieniem wymaga szybkiej i dokładnej informacji na temat stanu prawnego nieruchomości zarządzanych przez miasto, ewidencji lokali opuszczonych a także informacji o stanie technicznym budynków. Ewidencja powinna stanowić podstawę do tworzenia portfolio dla potrzeb inwestorów zewnętrznych i zainteresowania ich inwestowaniem w nieruchomości lub ich najmem; narzędzie w polityce związanej z przydzielaniem lokali socjalnych.

7 Zwiększenie o 25% w stosunku do 2011r. kwoty przeznaczonej na realizację inicjatyw kulturalnych przez stowarzyszenia i fundacje przyznawanych projektom wybranym w ramach otwartych konkursów ofert.

Organizacje pozarządowe realizują wiele ciekawych i cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta w tym w obszarze kultury. Zwiększenie budżetu tego zadania pozwoli na realizację większej ilości projektów adresowanych do łodzian.

8 Zwiększenie środków na organizację imprez sportowych dla osób starszych do kwoty 150 000 zł.

Rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Realizacja inicjatyw dedykowanych dla seniorów powinna zatem być potraktowana w sposób szczególny i priorytetowy. Argumentem przemawiającym także na rzecz realizacji inicjatyw sportowych jest potrzeba aktywizacji grupy seniorów, ich integracji i zaproponowanie im aktywnej formy spędzania czasu.

Uwagi związane z aktywizacją społeczeństwa obywatelskiego

9 Opracowanie metodą partycypacyjną Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to kluczowy element do zarządzania rozwojem miasta. Łódź ma tragicznie mały odsetek terenu pokryty planami, co rodzi przede wszystkim możliwość różnorodnych nadużyć oraz uznaniowych decyzji. Priorytetem rozwoju miasta powinno być pokrycie planami co najmniej całego obszaru śródmiejskiego miasta oraz terenów o dużym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego oraz terenów wartościowych przyrodniczo. Proces tworzenia mpzp powinien być realizowany metodą jak najszerzej włączająca mieszkańców do prac na planami. Ograniczanie konsultacji jedynie do wyłożenia planu generuje liczne protesty i konflikty. Metodą na zapobieganie takim sytuacjom jest program edukacyjno - konsultacyjny poprzedzający etap wyłożenia planów.

 

10

 

Zapewnienie w budżecie miasta Łodzi środków do wykorzystania w ramach "inicjatywy lokalnej". (kwota 2 mln zł)

Inicjatywa lokalna to narzędzie dzięki któremu mieszkańcy mogą realizować inwestycje pod warunkiem zaangażowania w nie własnej pracy, pomysłu i czasu.

 

10 a

 

O przeznaczenie środków w wysokości 1,5 mln złotych na prowadzenie i rozwijanie mechanizmu konsultacji społecznych w mieście Łodzi, w tym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mechanizmu konsultacji budżetu miasta

Obowiązujący od marca 2010r. w Łodzi Regulamin Konsultacji Społecznych obliguje władze miasta do przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Konieczność uwzględnienia w budżecie środków na prowadzenie konsultacji społecznych wzmagają plany powołania w mieście Łodzi komórki ds .konsultacji.

 

Uwagi związane z zachowaniem tożsamości Łodzi

11 Księży Młyn - remont budynków mieszkalnych "famuł". (kwota ok. 10 mln)

Osiedle Księży Młyn jest jednym z unikatowych założeń architektonicznych świadczących o przemysłowej historii Łodzi. Stan większości budynków jest fatalny, wymagają zaawansowanych prac remontowych aby zahamować ich postępująca degradację. Realizacja planów stworzenia "dzielnicy kreatywnej" lub jakiegokolwiek innego pomysłu służącego ożywieniu okolicy nie jest możliwa bez znaczących nakładów na substancję mieszkaniową.

 

12 Program 100 kamienic, etap I.

Przez "etap I" należy rozumieć ekspertyzy techniczne budynków oraz projekty architektoniczne, a także opłaty związane z koniecznością uregulowania stanów prawnych kamienic w Łodzi. Aby móc rozpocząć remonty budynków potrzebne są dokumentacje orz przeprowadzenie przetargów i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonawców.

 

13 Zapewnienie środków finansowych na ul. Piotrkowską - realizacja pierwszego etapu przebudowy ulicy Piotrkowskiej.

Przebudowa ulicy Piotrkowskiej, która ma być łódzką wizytówką jest konieczna z uwagi na jej fatalny stan w części "deptakowej". W 2011 r. ogłoszony został konkurs na koncepcję architektoniczną. Jej wykonanie bez zagwarantowania środków w kolejnych latach jest niemożliwe. Całość inwestycji podzielona na etapy powinna zostać zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

14 Zwiększenie o 50% w stosunku do budżetu 2011 kwoty przeznaczonej na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych nie stanowiących zasobu lokalowego gminy.

XIX wieczne dziedzictwo kulturowe Łodzi może stanowić jeden z najatrakcyjniejszych elementów jej oferty turystycznej. Wsparcie inwestorów prywatnych oraz instytucji posiadających obiekty zabytkowe jest konieczne dla poprawy substancji architektonicznej miasta.

 

Uwagi dotyczące zrównoważonego transportu

15 Bieżące utrzymanie dróg rowerowych (Kwota 2 mln zł)

Dobry stan dróg dla rowerów, w tym dbanie o stan nawierzchni, odśnieżanie oraz odświeżanie oznakowania jest konieczne dla poprawy atrakcyjności transportu rowerowego w Łodzi.

 

16 Budowa linii tramwajowej do Centrum kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

CKD UM mające być największym szpitalem województwa obsługiwane jest dramatycznie nieadekwatnie do potrzeb - do szpitala prowadzą wąskie ulice z trudem mieszczące rzadko kursujące autobusy. Podłączenie szpitala do komunikacji tramwajowej wymaga przedłużenia istniejącej linii o ok. 1 km, a więc daje się wykonać relatywnie niewielkim nakładem środków.

 

17 Budowa stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej - stacje: Łódź Żabieniec, Łódź - Przybyszewskiego, Łódź Radogoszcz, Łódź Chojny

Uruchomienie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej planowane na rok 2013, przebudowa dworca Łódź Fabryczna oraz inne działania na rzecz zwiększenia udziału transportu kolejowego wymagają budowy, uruchomienia i ucywilizowania stacji kolejowych na terenie Łodzi. Sprawna obsługa transportem publicznym to warunek powodzenia procesu rewitalizacji kolei na terenie Łodzi.

 

18 Budowa sygnalizacji wzbudzanej dla transportu publicznego

Sygnalizacja taka służy uprzywilejowaniu transportu publicznego w ruchu lub zabezpieczeniu przejazdu pojazdów. Jej funkcjonowanie zwiększa prędkość handlową transportu publicznego i zmniejsza ryzyko kolizji. Przyczyni się do wzrostu atrakcyjności transportu publicznego a tym samym zwiększenia liczby pasażerów i wpływów ze sprzedaży biletów.

 

19 Budowa Trasy Karskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Lutomierskiej

Budowa trasy Karskiego to podstawowy warunek uwolnienia Śródmieścia od korków. Trasa Karskiego przejąć ma nadmiar ruchu samochodowego z ul. Zachodniej - Kościuszki umożliwiając rozpoczęcie rewitalizacji Śródmieścia.

 

20 Dostosowanie przystanków tramwajowych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę przejść naziemnych zamiast podziemnych.

Większość istniejących przejść podziemnych w okolicy przystanków komunikacji miejskiej jest niedostosowana do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, ponadto są kosztowne w utrzymaniu i stanowią miejsca niebezpieczne dla użytkowników (ryzyko napadów, wypadków związanych ze złym utrzymaniem w okresie zimy). Znacznie tańszym oraz bezpieczniejszym rozwiązaniem zapewniającym możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej osobom niepełnosprawnym czy rodzicom z dziećmi w wózkach są przejścia naziemne prowadzące do platform przystankowych z ich obu stron.

 

21 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie rozwiązań infrastrukturalnych w postaci wyniesionych przejść dla pieszych.

Elementem zwiększającym bezpieczeństwo pieszych są wyniesione (podniesione względem poziomu jezdni) przejścia dla pieszych. Jest to rozwiązanie skutecznie ograniczające prędkość pojazdów zbliżających się do takich przejść oraz ułatwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym (niwelacja uskoków poprzecznych w postaci krawężników). Rekomendowane w strefach ruchu uspokojonego oraz w przypadku przejść nieoznakowanych sygnalizacją świetlną.

 

22 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I

Ze środków programu Regionalnego Programu Operacyjnego finansowane są kolejne etapy tworzenia kolei aglomeracyjnej w regionie. Aby Łódź mogła wykorzysta potencjał tej inwestycji konieczne jest zaangażowanie miasta w realizację węzłów przesiadkowych wiążących kolej z lokalnym transportem zbiorowym. Przemyślane powiązania mogą skutkować wykorzystaniem kolei nie tylko dla dojazdów z innych miejscowości województwa ale także odciążyć ruch na terenie Łodzi.

 

23 Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna - przesunąć na kolejne lata.

Przebudowa dworca Łódź Fabryczna prawdopodobnie rozpocznie się pod koniec 2011r. Realizacja przebudowy układu drogowego bez przygotowanej strategii transportowej, uwzględniającej obszar dworca, w trakcie prowadzenia prac odkrywkowych na terenie dworca wydaje się bezcelowa.

 

24 Przesunięcie realizacji zadania budowa parkingów wielopoziomowych na kolejne lata.

Lokalizacja parkingów wielopoziomowych powinna być poprzedzona przygotowaniem strategii transportowej miasta. Zważywszy, że parkingi wielopoziomowe indukują ruch kołowy decyzja o ich lokalizacji powinna być poprzedzona odpowiednią analizą ekonomiczną oraz urbanistyczną. Lokowanie parkingów w centrum miasta powinno być poprzedzone wyznaczeniem strefy rezygnacji z parkowania przy krawężnikach.

 

25 Przeznaczenie funduszy na remonty, konserwację i prace utrzymaniowe torowisk tramwajowych

Prace konserwacyjne torowisk takie jak: podbijanie, napawanie, szlifowanie, wymiana zużytych elementów szyn i rozjazdów, montaż smarownic zapewniają bezpieczne użytkowanie torowisk, odpowiedni komfort jazdy, zmniejszają hałas i zużycie taboru. Zaniechanie prac praktykowane w Łodzi prowadzi do nadmiernie szybkiego zużywania się i niszczenia infrastruktury torowej, a tym samym do przedwczesnej potrzeby wykonania kapitalnego remontu lub modernizacji. Przeprowadzenie odpowiednich remontów i zabiegów konserwacyjnych zmniejsza całościowe koszty funkcjonowania komunikacji tramwajowej.

 

26 Przygotowanie projektów dróg dla rowerów zgodnie z obowiązującymi w Łodzi Wytycznymi do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych. (Kwota 1 mnl zł)

W roku 2011 na projektowanie odcinków dróg rowerowych wykorzystane zostanie ok 300 tys, zł. Realizacja do 2012 roku celu określonego Karcie Brukselskiej (15% udziału ruchu rowerowego w ogóle przemieszczeń na terenie miasta) wymaga intensyfikacji prac nad podstawową infrastrukturą dla tego rodzaju transportu. Zważywszy na długi cykl inwestycyjny konieczne jest jak najszybsze przygotowanie planów i wyodrębnienie kwoty na ich wykonanie jako osobnego zadania.

 

27 Punktowa modernizacja infrastruktury rowerowej. (Kwota 2 mln zł)

Realizacja drobnych inwestycji w postaci obniżania krawężników, montażu separatorów ruchu, poprawy geometrii skrzyżowań, tworzenia przejazdów rowerowych.

 

28 Realizacja planów budowy dróg rowerowych (Kwota 10 mln zł)

Realizacja przygotowanych projektów rozbudowy infrastruktury rowerowej, także w postaci wydzielonych pasów ruchu dla rowerów jest najważniejszym narzędziem do zrealizowania założeń Karty Brukselskiej.

 

29 Realizacja projektu pod nazwą Centralny Dworzec Tramwajowy

Centralny Dworzec Tramwajowy, to projekt, który pozwoli w centrum Łodzi połączyć linie tramwajowe jeżdżące na trasach wschód-zachód oraz północ-południe. Projekt zakłada przebudowę układu drogowego w rejonie ulic Mickiewicza/ Kościuszki/ Piotrkowska, tak, aby ułatwić przesiadanie się wszystkim pasażerom komuniakcji zbiorowej.

 

30 Realizacja przebudowy ulicy Przędzalnianej wraz z murem oporowym - zabezpieczenie grobli.

Przebudowa muru oporowego jest konieczna dla zabezpieczenia grobli na Księżnym Młynie. Przebudowa powinna zachować obecną przepustowość ulicy (bez jej poszerzania) oraz uwzględnić ułatwienia dla ruchu rowerowego.

 

31 Realizacja systemu monitoringu ruchu na ulicach Zielona oraz Kilińskiego.

System monitoringu ruchu służyć ma egzekucji nakazów skrętu na kolejnych przecznicach obu ulic. Wyegzekwowanie zachowań kierowców pojazdów prywatnych zgodnych z organizacją ruchu jest konieczne dla upłynnienia ruchu komunikacji zbiorowej. Zastosowanie monitoringu powinno zostać skoordynowane ze zmianą planowych czasów przejazdów tramwajów na monitorowanych ulicach (zmiany rozkładów jazdy wszystkich linii poruszających się torowiskami w ul. Zielona oraz Kilińskiego uwzględniające krótszy czas przejazdu).

 

32 Rezygnacja z opracowania dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska

Zadanie nie ma charakteru pilnego, może zostać zrealizowane w kolejnych latach.

 

33 Rezygnacja z przebudowy układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew

Modernizacja układu drogowego w okolicy stadionu powinna zostać przygotowana dopiero po opracowaniu strategii transportowej dla miasta i uwzględniać ruch komunikacji zbiorowej, rowerowej oraz pieszej a także ograniczenie ruchu kołowego pojazdów indywidualnych.

 

34 Rezygnacja z przebudowy ul . Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)

Projektowana przebudowa ulicy Kilińskiego indukować będzie zwiększenie ruchu kołowego zamiast wyprowadzania go poza rejon centrum miasta. Ulica Kilińskiego powinna być dedykowana ruchowi tramwajowemu. Ponadto stan nawierzchni tej ulicy jest zadowalający w związku z prowadzeniem prac odtworzeniowych w tym rejonie w ostatnich latach.

 

35 Rezygnacja z realizacji zadania budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego

Realizacja znaczącej przebudowy układu drogowego bez przygotowania strategii transportowej dla miasta jest bezzasadna.

 

36 Rezygnacja z zadania przebudowy ulicy Strykowskiej - przesunięcie na lata 2014-2018

Przebudowa ulicy nie jest priorytetem wobec budowanej równolegle ul. Brzezińskiej wraz z obwodnicą Nowosolnej. Przepustowość trasy ogranicza nie szerokość ulicy Strykowskiej, a skrzyżowanie ulic Strykowskiej-Wojska Polskiego - Palki. Poszerzenie ul. Strykowskiej powinno być realizowane wraz z budową Trasy Konstytucyjnej.

 

37 Rezygnacja z zadania przebudowy ulicy Wróblewskiego - Czerwonej. Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej.

Kosztowna realizacja przebudowy ulicy nie przyczyni się do poprawy obsługi komunikacyjnej miasta. Obecny układ drogowy posiada rezerwy, a część obsługi obszaru powinien przejąć transport publiczny. Dokumentacja w przyszłości powinna zakładać odtworzenie torowiska tramwajowego, zachowanie istniejących budynków oraz uspokojenie ruchu. W przeciwnym razie należny zrezygnować z realizacji zadania. Odtworzenie torowiska w ulicy Czerwonej i Wróblewskiego służy poprawie obsługi komunikacyjnej miasta, zwłaszcza w przypadku awarii i zablokowania torowiska w al.Politechniki oraz ul. Piotrkowskiej (możliwość objazdu).

 

38 Rozbudowa ul. Inflanckiej - uwzględnienie rozbudowy torowiska tramwajowego w ramach planowanej modernizacji, rezygnacja z dodawania pasów ruchu dla samochodów.

Zgodnie z polityką transportową uchwaloną przez Radę Miejską w 1997 roku priorytet w obsłudze przemieszczeń w obrębie miasta powinien być zagwarantowany dla transportu zbiorowego, w szczególności dla tramwajów lokowanych na wydzielonych torowiskach. Zważywszy, że ul. Inflancka posiada sporą rezerwę pomiędzy pasami ruchu budowa wydzielonego torowiska powinna być potraktowana priorytetowo.

 

39 Uruchomienie programu modernizacji torowisk w ulicach: Aleksandrowskiej, Kopernika, Zielonej, Legionów, Wojska Polskiego i Strykowskiej

Torowiska znajdują się w złym i bardzo złym stanie technicznym negatywnie wpływając na prędkość i komfort jazdy. Modernizacja torowisk przysłuży się zwiększeniu liczby pasażerów transportu publicznego.

 

40 Utworzenie strefy tempo 30 na wybranym obszarze (sugerowane ulica Piotrkowska oraz przecznice ulicy Piotrkowskiej w części deptakowej) - pilotażowe wdrożenie rozwiązań technicznych typowych dla strefy tempo 30 - w postaci wyniesionych przejść dla pieszych i tarcz skrzyżowań, separatorów i małej architektury a także rozwiązań związanych z organizacją ruchu na wybranym obszarze (np. strefy parkowania naprzemianległego, skrzyżowania równorzędne, zastosowanie rozwiązań typowych dla projektów "wspólnej przestrzeni".

Tworzenie stref ruchu uspokojonego w centrum miasta jest jednym z zadań określonych w Polityce transportowej miasta z 1997r. Doświadczenia państw o bardziej zrównoważonym modelu transportowym pokazują, że uspokajanie ruchu jest możliwe tylko poprzez wdrożenie specjalnych rozwiązań technicznych. Tworzenie takich stref w centrum miasta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, upłynnienie ruchu pojazdów, poprawę jakości życia mieszkańców przez obniżenie hałasu, wibracji.

 

41 Wprowadzenie zadania "Punktowa modernizacja infrastruktury transportu publicznego"

Zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności transportu publicznego wymaga wielu drobnych inwestycji takich jak: budowa przystanków, w tym intermodalnych, podwyższonych platform przystankowych, budowa wysepek, lokalne dosunięcia torowisk do krawędzi jezdni, budowa dojść na przystanki i oświetlenia przystanków etc. Prac tych nie można wykonać w ramach prac remontowych - wymagają opracowania dokumentacji i pozwoleń.

 

42 Zakup służbowych rowerów dla patroli Straży Miejskiej - w ilości co najmniej dwóch sztuk dla każdego posterunku SM. (kwota ok. 20 000 zł)

Patrole Straży Miejskiej poruszające się na rowerach są znacznie bardziej mobilne od patroli pieszych (mogą patrolować w szybszym tempie znacznie większe obszary miasta) a jednocześnie są w stanie poruszać się w rejonach niedostępnych dla patroli zmotoryzowanych - takich jak parki, skwery, pasaże, strefy ruchu pieszego. Przy odpowiednim przeszkoleniu służbowy rower może stanowić narzędzie do samoobrony strażników oraz zwiększać ich skuteczność w interwencji wspomagającej użycia przymusu bezpośredniego.

 

43 Zmniejszenie o 40% całościowego kosztu modernizacji ul. Aleksandrowskiej

Planowane poszerzenie ul. Aleksandrowskiej jest zbyteczne. Drogę należy wyremontować zachowując przekrój drogi na terenie Aleksandrowa Łódzkiego przy modernizacji istniejącej linii tramwajowej i budowie parkingu Park&Ride przy pętli Chochoła.

 

44 Zwiększenie o 10% względem roku 2011 wydatków na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego

Fundusze przyznane na ten cel w roku 2011 są niewystarczające i wymuszają cięcia rozkładów jazdy. Prowadzi to do pogorszenia oferty i dalszego odpływu pasażerów od transportu publicznego, a tym samym zmniejszenie wpływów z biletów. W roku 2012 pojawią się ponadto dodatkowe potrzeby komunikacyjne związane z obsługą dworców na czas zamknięcia dworca Łódź Fabryczna.

 

45 Zwiększenie o 10% zakładanych wpływów z biletów za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w stosunku do roku 2011.

Urząd miasta musi podjąć działania na rzecz poprawy atrakcyjności komunikacji publicznej celem zwiększenia liczby pasażerów i wpływów z biletów.

 

Opracowanie uwag: Fundacja Fenomen, IPT

{km, pw}