Strona główna
 

Transport zrównoważony

Działamy na rzecz poprawy transportu pieszego, rowerowego i wspieramy pasażerów komunikacji zbiorowej. Zobacz więcej
 

Społeczeństwo obywatelskie

Chcemy, aby obywatele mieli większą świadomość swoich praw i skutecznie dopominali się ich przestrzegania. Zobacz więcej
 

Przestrzeń
miejska

Dbanie o to, co nas otacza, co każdy z nas widzi i z czym obcuje. Pragniemy uporządkowania tej sfery naszego życia.
Zobacz więcej
 

Kultura
i dziedzictwo

Nasza kultura, historia i wspólne dziedzictwo to wszystko, co czyni Łódź bardzo wyjątkowym miastem, które trzeba zrozumieć.
Zobacz więcej

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Wyjaśnienie terminów pojawiających się w poniższym tekście

W 2010 roku Łódź przyjęła dokument potocznie zwany studium, który w sposób ogólny określa sposób wykorzystania terenu całego miasta w przyszłości. Są to wytyczne, a nie obowiązujące prawo.

Plany miejscowe, tworzone przez władze miasta, muszą być zgodne z zapisami studium. Plany miejscowe mówią bardzo szczegółowo, jak można wykorzystać dany teren, jeżeli chcemy dokonać na nim zmian. Plany te są wykonywane i konsultowane według procedury którą określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a po ich przyjęciu przez Radę Miejską, stają się obowiązującym prawem.

 

Obecne studium i plan miejscowy

Obecnie obowiązujące studium określa, że wokół stawu przy ul. Przędzalnianej mają być tereny ogrodów działkowych. Co więcej, w marcu 2013 roku Rada Miejska zdecydowała o rozpoczęciu tworzenia planu miejscowego dla okolic stawu przy Przędzalnianej. Projekt, poddany pod dyskusję jesienią 2016 roku, zakładał, że w tym miejscu będą tereny przestrzeni publicznej (tzw. „zieleni urządzonej”), czyli parków, ogrodów, skwerów, zieleńców oraz zbiorników wodnych. Wyznaczono nawet dwa duże obszary pod parkingi (do 30 stanowisk każdy) i zabudowę usługową. Przez miesiąc można było składać uwagi do projektu planu, z którym można było się zapoznać w internecie lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Złożono 24 uwagi, z czego 20 dotyczyło sprzeciwu wobec możliwości zagospodarowania tego terenu w przyszłości na sposób inny niż działki. Na wszystkie te uwagi Prezydent Miasta Łodzi 17 stycznia 2017 roku odpowiedziała w następujący sposób: "W projekcie planu zostanie wprowadzona zmiana umożliwiająca zagospodarowanie zgodnie z dotychczasową funkcją terenu w postaci ogrodu działkowego."


Skąd zatem nagła zmiana decyzji?

I rozpoczęcie nieco ponad miesiąc (25 lutego 2017) po tej decyzji dodatkowego głosowania przy pomocy platformy Vox Populi?


Post scriptum

Warto zaznaczyć, że opracowywana jest nowa koncepcja studium (aktualnie w fazie opiniowania). Nie wiadomo jednak kiedy "nowe" studium będzie gotowe (miało być we wrześniu 2016).

Dla obszaru stawu przy Księżym Młynie nie ma także przyjętego planu miejscowego - jest tylko zobowiązanie prezydent Hanny Zdanowskiej z konsultacji społecznych, zgodnie z którym newralgiczny obszar nadal ma być wykorzystywany jako ogródki działkowe. Decyzja z 17 stycznia 2017 r. jest niezgodna z deklaracją z 7 marca 2017 r. Oznacza to, że każdy wynik i każda deklaracja władz Łodzi z konsultacji społecznych mogą zostać zmienione, o ile pojawi się nowy pomysł, co już raz obserwowaliśmy przy okazji budżetu obywatelskiego i wykorzystania Vox Populi do zmiany projektu łódzkiego lunaparku.

W rękach radnych pozostaje decyzja, co zrobić z planem miejscowym, przy konsultacjach którego Prezydent Miasta zobowiązała się do czegoś, czego najwyraźniej nie ma zamiaru zrealizować.

{km, oz, jg}

{grafika: uml.lodz.pl}