Dokumenty

STATUT FUNDACJI NORMALNE MIASTO – FENOMEN

Tekst jednolity z dnia 24 września 2018 r., uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Programowej z dnia 24 września 2018 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wiesława Kaczmarka, zamieszkałego w Łodzi, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Szabelską w kancelarii notarialnej w Łodzi, ulica Piotrkowska 165/169, w dniu 13.03.2009 roku i zarejestrowana w repertorium notarialnym A nr 3978/09 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja Fenomen, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

 1. Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu:
  1. wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  2. rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
  3. upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;
  4. upowszechniania swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. promocji i organizacji wolontariatu;
  6. rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu;
  7. ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu;
  8. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  9. promocji Łodzi i regionu łódzkiego;
  10. turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży;
  11. promocji i ochrony zdrowia,
  12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  13. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Ponadto celami Fundacji są działania w zakresie:
  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  6. działalności charytatywnej;
  7. promocji i ochrony zdrowia;
  8. ekologii i ochrony środowiska
  9. rozwoju zrównoważonego transportu;
  10. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  11. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  12. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów;
  13. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  16. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  17. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
   między społeczeństwami;
  18. promocji i organizacji wolontariatu;
  19. rewitalizacji;
  20. turystyki i krajoznawstwa.

§ 7.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
  1. działalność edukacyjna i szkoleniowa;
  2. działalność wydawnicza;
  3. działalność badawcza i dokumentacyjna;
  4. organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych;
  5. współpraca z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja programów/ projektów;
  6. promowanie i propagowanie idei Fundacji;
  7. organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych;
  8. przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk i innych tego typu materiałów;
  9. organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji filmowych, obozów, festiwali, jak również innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;
  10. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną, ich konsultowanie i opiniowanie również na etapie ich stosowania;
  11. tworzenie programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań i inicjatyw zakładających rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego, a także podnoszenie jakości życia w nim;
  12. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, podmiotami gospodarczymi, wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  13. udzielanie informacji, nieodpłatne konsultacje i doradztwo w obszarze celów statutowych Fundacji;
  14. inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych.
 3. W zakres działalności odpłatnej wchodzą działania opisane w punktach od a do k, a ponadto sprzedaż przedmiotów darowizny.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

Fundacja do realizacji celów korzysta z majątku pochodzącego w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. zbiórek publicznych;
 4. inwestycji;
 5. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 6. wpływów z 1%podatku.

§ 10.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko jeżeli nie sprzeciwia się temu wola spadkobierców lub
  donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Rada Programowa niezwłocznie podejmuje uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do dokonania jednej z dwóch czynności prawnych:
  1. złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku do wartości aktywów;
  2. złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.
  3. Zarząd nie jest związany uchwałą Rady Programowej jedynie w przypadku, gdy jej wykonanie w sposób oczywisty doprowadzi do rażącego pogorszenia sytuacji majątkowej Fundacji.

§ 11.

Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz ogółu społeczności.

§ 12

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§ 13.

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Programowa;
  2. Zarząd Fundacji;
  3. Rada Nadzorcza.
 2. Członkowie Rady Programowej i Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
  udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków
  związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Programowa

§ 14.

 1. Rada Programowa jest organem opiniującym oraz wyznaczającym główne kierunki
  działania Fundacji.
 2. Rada Programowa składa się z co najmniej 5 członków.
 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę. Przewodniczący
  Rady lub jego zastępca kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
  i przewodniczy zebraniom Rady.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
  miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
  powołuje swą decyzją Rada.
 5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić
  w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
  pozostałych członków Rady.
 6. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
  z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady.

§ 15.

 1. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku i pracuje wg. ustalonego przez siebie regulaminu.
 2. Radę Programową zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca – z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
  uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16.

 1. Do zadań Rady należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  2. powoływanie członków Zarządu oraz jego Prezesa, a także ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu;
  3. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
  4. nadawanie honorowego tytułu dobroczyńcy Fundacji zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami.

Zarząd Fundacji

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 członków.
 2. Zarząd Fundacji oraz Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Programową na czas nieokreślony. Pierwszy skład Zarządu oraz Prezes Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Programową w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.
 4. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie Programowej.
 5. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu jest niższa niż wymagana zgodnie z §17 pkt 1, Rada Programowa niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  2. ustalanie szczegółowych warunków zatrudniania i wynagradzania osób świadczących pracę na rzecz Fundacji;
  3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  5. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Programowej.
 5. 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. 6. Członek Rady Programowej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. 7. Zarząd co roku, do końca 6. miesiąca nowego roku obrotowego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej oraz Radzie Programowej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.
 8. 8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę lub mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w oparciu o uchwałę Rady Programowej.

Rada Nadzorcza

§ 19.

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji – odrębnym od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Rada składa się z 2 do 3 osób. Jej członkowie są powoływani na okres trzech lat przez Radę Programową, przy czym Fundator lub jego przedstawiciel jest jednym z członków Rady Nadzorczej. Pierwszy skład Rady Nadzorczej powołuje Fundator.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.

 1. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Radę Programową w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 2. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Radzie Programowej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 21.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej jeden raz w roku i działa według regulaminu uchwalonego przez siebie.
 3. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22.

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:
  1. kontrola bieżącej działalności Zarządu;
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.

§ 23.

 1. Rada Nadzorcza w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz składania przez członków Zarządu ustnych i pisemnych wyjaśnień;
  2. dokonywania oględzin majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Reprezentacja Fundacji

§ 24.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu, z uwzględnieniem ust. 2.
 2. W sprawach majątkowych, dotyczących rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania na kwotę większą niż 5.000 zł, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 25.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Programowa po uzyskaniu opinii Zarządu Fundacji i Rady Nadzorczej. Zmiana może dotyczyć także celów Fundacji.
 2. Rada Programowa, niezwłocznie po uchwaleniu zmian, przyjmuje tekst jednolity statutu.

Połączenie z inną fundacją

§ 26.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.

§ 27.

 1. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję na wniosek Zarządu podejmuje Rada Programowa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Likwidacja Fundacji

§ 28.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Programowa.

§ 29.

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Programowa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 30.

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Programowej na rzecz działających na terenie Łodzi fundacji o zbliżonych celach.