Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie

Czy warto pytać mieszkańców o przeniesienie pomnika Tuwima, w sytuacji gdy jego nowa lokalizacja jest zapisana w podpisanych przez miasto umowach?

Władze Łodzi coraz częściej pytają łodzian o ich zdanie w różnych kwestiach, dotyczących funkcjonowania miasta - zarówno tych strategicznych (konsultacje projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ czy projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi na lata 2011-2015 ), jak również tych o mniejszej “wadze gatunkowej” (konsultacje w sprawie zmiany terminu Święta Miasta Łodzi z 15 maja na 29 lipca). Jest to wyraźna zmiana w stylu rządzenia, którą należy zauważyć i docenić.

Warto jednak pamiętać, że niezwykle istotne jest zarówno to, o co się pyta, jak również to, w jaki sposób zadaje się pytania.

W ostatnich dniach Prezydent Miasta ogłosiła (na wniosek grupy radnych Rady Miejskiej) konsultacje społeczne "projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przeniesienia Pomnika Juliana Tuwima". Jak możemy przeczytać na stronie urzędu:

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą z mieszkańcami Łodzi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami w okresie od dnia 13 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 16.00 w formie:
1) otwartego, protokołowanego spotkania, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. w godzinach 17.00 - 19.00 w Małej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
2) przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji (...)

Warto jednak przyjrzeć się bliżej pytaniu, na jakie mają odpowiedzieć mieszkańcy (wraz z prośbą o uzasadnienie wyboru):

Jaka jest Pana/Pani opinia o przeniesieniu Pomnika Juliana Tuwima z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Stanisława Moniuszki 4a w Łodzi do nowej lokalizacji przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 w Łodzi, tj. przed Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima?
a)    pozytywna        b) trudno powiedzieć      c) negatywna

Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie oraz wyjaśnienie konsultowanej kwestii, a następnie zebranie opinii i uwag na dany temat.
Zgodnie z przedstawionym, w tym konkretnym przypadku, założeniem konsultacji mieszkańcy mają prawo wyrazić swoją pozytywną jak i negatywną ocenę dotyczącą przeniesienia pomnika Juliana Tuwima. Jednak w uzasadnieniu do samej uchwały (link do uchwały podany jest w treści ogłoszenia) przeczytać możemy:

W umowie nabywca [nieruchomości (...) ul. Moniuszki 4] zobowiązał się do przeniesienia popiersia Juliana Tuwima, znajdującego się na wskazanej działce, przed budynek Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.

oraz, że:

Podjecie przez Radę Miejską (...) projektowanej uchwały jest niezbędne dla zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Pomnika Juliana Tuwima wraz z elementami małej architektury oraz urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 (...).

W związku z powyższym można zadać pytanie o to, jakie znaczenie ma pytanie mieszkańców o to, czy zgadzają się, aby nabywca nieruchomości wypełnił swoje zobowiązanie zawarte w umowie?

Po pierwsze miasto powinno wyjaśnić mieszkańcom, że w związku ze sprzedażą działki, na której znajduje się pomnik, istnieje konieczność jego przeniesienia w inne miejsce (czyli wyrażenie negatywnej opinii na temat przeniesienia pomnika Juliana Tuwima z dotychczasowej lokalizacji jest działaniem bezcelowym).

Po drugie miasto powinno zapytać, o to w jakie miejsce ma zostać przeniesiony pomnik Juliana Tuwima (zaś do przeniesienia w nowe miejsce [ewentualnie] zobowiązać nabywcę nieruchomości, na której terenie dotychczas znajdował się pomnik).

Mieszkańcom niestety nie został wyjaśniony również cel konsultacji. Określenie zawarte w uzasadnieniu "istnieje potrzeba przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta, organizacjami pozarządowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w przedmiocie przeniesienia Pomnika Juliana Tuwima z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Stanisława Moniuszki 4a (...) do nowej lokalizacji przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 (...)." nie wyjaśnia tego, jakie znaczenie dla przeniesienia pomnika (w już wybraną lokalizację!) ma zdanie mieszkańców.

Myśląc o konsultacjach nie należy mylić ich z sondażem (ankietą) czy referendum. A tym bardziej nie należy pytać mieszkańców o rzeczy już postanowione.
--

Polecamy także tekst z 19.12.2011 "Informowanie, konsultacje, współdecydowanie"

{jg, km}
{grafika: commona.wikimedia.org}