Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

29 stycznia to data wyjątkowa dla łódzkiego transportu. Otóż w 1997 roku została uchwalona polityka transportowa. Co się od tego czasu zmieniło, co zostało wdrożone, a co zostało pustym zapisem na papierze. Czyli uchwała która nadal obowiązuje, ale nie urząd miasta

Całą treść dokumentu można nadal przeczytać na stronach Urzędu Miasta Łodzi (tutaj link). Tutaj odnotujemy tylko te fragmenty, które są mocno dyskusyjne i do których weryfikacji nie trzeba specjalistycznej wiedzy. 

UCHWAŁA NR LI/528/97 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla miasta Łodzi.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

 • § 1. Przyjmuje się politykę transportową dla miasta Łodzi określoną w załączniku do uchwały.
 • § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Łodzi i jednocześnie zobowiązuje się Zarząd Miasta do opracowania harmonogramu realizacji tej uchwały.
 • § 3. Zobowiązuje się Zarząd Miasta Łodzi do przedkładania Radzie Miejskiej programów przedsięwzięć i sprawozdań dotyczących realizacji niniejszej uchwały w odniesieniu do każdego roku budżetowego.
 • § 4. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do opracowania i przedstawienia Radzie koncepcji kompatybilnego włączenia układu komunikacyjnego Łodzi do planowanych autostrad, szybkiej kolei i lotnisk.
 • § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasady polityki transportowej 

Spośród stojących do dyspozycji alternatywnych strategii: pro-samochodowej, miasta bez samochodu i zrównoważonego rozwoju przyjmuje się strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada uzyskanie takiego podziału zadań między transport zbiorowy i indywidualny, że złagodzone zostaną trudności w funkcjonowaniu systemu transportowego i uciążliwości dla środowiska powodowane przez nadmierny wzrost ruchu samochodowego. Stosunek do samochodu i transportu zbiorowego zależeć będzie od charakteru obszaru. W centrum miasta i niektórych innych obszarach (strefa I) priorytet mieć będzie transport zbiorowy i ruch pieszy. Ruch samochodowy winien być ograniczony, a w niektórych obszarach i na wybranych ciągach wyeliminowany. Na innych obszarach o intensywnej zabudowie (strefa II) przy zachowanym priorytecie transportu zbiorowego pozostawiona będzie większa swoboda użytkowania samochodu. W obszarach peryferyjnych o małej gęstości zabudowy (strefa III) układ drogowy i podaż parkingów dostosowane będą do potrzeb wynikających z prognoz motoryzacji, jednak przy zapewnieniu wysokiej jakości transportu zbiorowego łączącego tę strefę z centrum miasta.

Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe w okresie najbliższych lat uwaga skupiona będzie na bardziej efektywnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i urządzeń oraz rehabilitacji zdegradowanych elementów systemu transportu i takiej jego modernizacji, aby w ciągu kilku lat radykalnie poprawić jakość transportu zbiorowego. Rozbudowa infrastruktury będzie podejmowana jedynie w tych przypadkach, kiedy istnieje pewność szybkiej realizacji projektu i uzyskania odpowiednich efektów.

Ze względu na związki między miastem Łodzią i otaczającymi ją miastami i gminami należy dążyć do koordynacji planów rozwojowych i funkcjonowania transportu zbiorowego na obszarze całej aglomeracji łódzkiej.

Dla realizacji polityki transportowej należy stosować następujące środki:

 • uwzględnienie w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym potrzeb ruchu pieszego i rowerowego, w tym zapewnienie dogodnych i bezpiecznych dojść do przystanków transportu zbiorowego,
 • wprowadzenie i egzekwowanie (przy wydawaniu pozwoleń na budowę) normatywu parkingowego, ustalającego minimalną (w strefach II i III) i dopuszczalną (w strefie I) liczbę miejsc parkingowych, którą musi zapewnić na swoim terenie inwestor,
 • rezerwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego, w bezpośrednim sąsiedztwie peryferyjnych przystanków transportu zbiorowego, terenów na parkingi w systemie Park and Ride (zaparkuj i jedź transportem publicznym),

W zakresie transportu zbiorowego:

 • przywrócenie tramwajowi roli środka podstawowego w przewozach komunikacją zbiorową drogą zwiększenia atrakcyjności, niezawodności i bezpieczeństwa.
  Do realizacji powyższego celu dążyć przez:
  - wykorzystanie potencjalnych możliwości istniejącego systemu tramwajowego poprzez zahamowanie degradacji torowisk i taboru oraz sukcesywne modernizowanie tego systemu,
  - sukcesywne zastępowanie obecnego taboru nowoczesnym taborem niskopodłogowym,
  - zwiększenie zakresu uprzywilejowania tramwaju w ruchu miejskim,
 • wprowadzenie mechanizmów konkurencji w obsłudze transportowej miasta, szczególnie w komunikacji zbiorowej.

W zakresie układu drogowego i organizacji ruchu:

 • modernizację systemu zarządzania ruchem, w tym zainstalowanie centralnego systemu sterowania ruchem, z uwzględnieniem wymogów priorytetu dla transportu zbiorowego,
 • dokończenia prowadzonych inwestycji drogowych, służących realizacji przyjętej polityki transportowej,
 • realizacja inwestycji drogowych służących:
  - uwolnieniu centralnych obszarów miasta od ruchu tranzytowego (w tym ruchu międzydzielnicowego),
  usprawnieniu funkcjonowania transportu zbiorowego,
 • rozszerzenie zakresu stosowania obszarów (ciągów) wolnych od ruchu samochodowego, obszarów ruchu pieszego oraz stref ruchu uspokojonego (30 km/h) ,
 • tworzenie systemów dróg rowerowych,
 • działania techniczne, organizacyjne, prewencyjne i propagandowo-wychowawcze na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • działania organizacyjne i techniczne eliminujące utrudnienia ruchu pieszego przez samochody (parkowanie na chodnikach),

W zakresie parkowania:

 • w strefie centralnej (strefa I): ·
  - stosowanie w szerokim zakresie opłat za parkowanie mające na celu racjonalizację wykorzystania istniejących miejsc parkingowych,
  - budowę nowych parkingów (w tym wielopoziomowych) z tym, że liczba miejsc parkingowych będzie limitowana ze względu na konieczność zachowania równowagi między pojemnością układu ulicznego i podażą miejsc parkingowych,

Kształtowanie opinii publicznej

 • Powodzenie realizacji przyjętej polityki transportowej jest warunkowane zrozumieniem jej celów i akceptacją środków realizacji przez społeczeństwo. Wymaga to odpowiedniej akcji informacyjnej. Priorytety dla komunikacji zbiorowej, często kosztem ograniczenia ruchu samochodowego, wprowadzanie opłat za parkowanie i wjazd, rozwój urządzeń dla ruchu rowerowego, nie zostaną zaakceptowane przez użytkowników i nie dadzą pożądanego efektu bez odpowiedniej kampanii informacyjnej, promocyjnej i reklamowej której celem będzie, niejednokrotnie trudna w praktyce zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców.

 

Z tej okazji przygotowaliśmy 20 grafik, które pokazują 20 najważniejszych zapisów tej uchwały, których realizacji nadal się nie doczekaliśmy:

 

{HB}
{grafika: HB}