Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Regulamin wycieczek rowerowych z przewodnikiem organizowanych przez Fundację Normalne Miasto FENOMEN

 1. Organizatorem “Rowerowych wycieczek po Łodzi - cz.5” jest Fundacja Normalne Miasto FENOMEN
 2. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia imprezy oraz sposoby zachowania się uczestników.
 3. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wszelkie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
 4. Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
 5. Każdy uczestnik powinien posiadać ważny dokument upoważniający do poruszania się rowerem: dowód osobisty, bądź kartę rowerową.
 6. Przejazd zabezpieczany jest przez Policję i przez służbę porządkową organizatora.
 7. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej. Służby te wyróżniają się niebieskimi kamizelkami odblaskowymi.
 8. Osoby biorące udział w przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom przejazdu. Osoby do lat 10 mogą brać udział w wycieczce tylko pod nadzorem opiekunów.
 9. Grupę będzie prowadził przewodnik wycieczki rowerowej (nie należy go wyprzedzać jak i pojazdu nagłośniającego), zgodnie z uprzednio ustaloną trasą.
 10. Uczestnikom wycieczki zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 11. Zabrania się udziału w wycieczce osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 12. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 13. Zabrania się w czasie trwania wycieczki sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 14. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji oraz służb porządkowych.
 15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 12. mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu lub przekazane policji.
 16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z wycieczki danej osoby.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu wycieczki lub odwołania jej z powodów nieprzewidzianych (załamanie pogody).
 18. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika na dokumentacji fotograficznej i video z imprezy bez jego zgody.
 19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
 20. Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia zgromadzenia publicznego oraz poprzez stronę internetową przejazdu.
 21. Każdy uczestnik wycieczki poprzez uczestnictwo zgadza się z powyższym regulaminem.

aktualizacja: 2016.08.16