Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Urząd Miasta Łodzi opublikował wyniki konsultacji społecznych projektu budżetu Łodzi na 2014 rok. Najwięcej osób wypowiedziało się w kwestiach rowerowych.

altJak możemy przeczytać w raporcie z konsultacji społecznych

>>Te same propozycje i opinie były powielane i przesłane przez wielu mieszkańców. Największe poparcie mieszkańców otrzymały propozycje dotyczące „modernizacji przystanków tramwajowych przy ulicy Rydzowej, Kaczeńcowej i Traktorowej w kierunku centrum” (76 osób) oraz propozycje, których realizacja leży w kompetencji Zarządu Dróg i Transportu „2110982 Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta zamienić okres realizacji działania z 2008-2014 na 2008-2017 oraz kwotę z 36.760.521 zł na 81.760.521 zł, dopisując 15 mln każdego roku w latach 2015, 2016 i 2017” a także propozycja „2088422 wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu: dopisać: przystosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby dróg rowerowych; usuwanie barier w skrajniach dróg dla rowerów” (143 osoby).<<

Uwagi i propozycje dotyczące dróg rowerowych były podpisywane przez uczestników listopadowej, budżetowej Masy Krytycznej – tym bardziej cieszy nas fakt, że jedno z tych zadań (zgodnie ze stanowiskiem prezydent Łodzi) będzie realizowane w 2014 roku:

>>Przystosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby dróg rowerowych; usuwanie barier w skrajniach dróg dla rowerów - propozycja realizowana będzie w ramach zadania "Wydatki na utrzymanie dróg na prawach powiatu"<<

Inne zadania, zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji, które będą realizowane w 2014 roku to między innymi Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zlecenie projektu drogi rowerowej wzdłuż rzeki Bałutki.

Niestety pozostałe propozycje, które opracowaliśmy wraz z organizacjami pozarządowymi z Łodzi otrzymały odpowiedź odmowną lub też enigmatyczne zapewnienie, że zostaną „podjęte wysiłki w celu wygospodarowania środków na ten cel”.

Propozycja, aby uszczegółowić sposób wydatkowania 18 mln zł przeznaczonych „na rowery” otrzymała komentarz:

>>Większe uszczegółowienie pozycji w budżecie doprowadziłoby do znacznego zwiększenia objętości samego dokumentu, zmniejszyło jego czytelność oraz spowodowałoby usztywnienie możliwości dokonywania zmian w już uchwalonym budżecie. Każda zmiana zapisu pod zadaniem, tak szczegółowo skonstruowanego budżetu, musiałaby być dokonana w trybie uchwały Rady Miejskiej, co wydłużyłoby proces dokonywania odpowiednich zmian i realizacji zadań.<<

Nasza intencja przy proponowaniu tego zapisu została dobrze odczytana. Zależało nam, aby w budżecie miasta „na sztywno” wpisać realizację konkretnych, potrzebnych naszemu miastu dróg rowerowych.

Z brakiem zrozmienia problemu spotkały się propozycje ustawienia separatorów w okolicy ul. Bednarskiej i Strażackiej. W odpowiedzi możemy bowiem przeczytać, że:

>>Problem parkowania przed przejściem dla pieszych regulują całościowo przepisy art. 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Biorąc powyższe pod uwagę, brak jest podstaw dla wprowadzania wygrodzenia – nadzór nad prawidłowością parkowania należy do kompetencji Policji i Straży Miejskiej.<<

Pełne zestawienie propozycji mieszkańców wraz z odpowiedzią odpowiednich komórek merytorycznych znajduje się na stronach UMŁ.

{km, pw}

Komentarz:

Cieszy fakt, że konsultacje się odbywają. Martwi jednak stosunkowo niewielkie zainteresowanie mieszkańców (patrz tabela poniżej). Liczę, że w przyszłym roku to się zmieni i łodzianie aktywniej włączą się we współdecydowanie o swoim otoczeniu. Aktywność mieszkańców w konsultacjach zależy także od nastawienia władz i ich przygotowania do zasięgania opinii w sposób otwarty, kompetentny i w miarę możliwości prosty. W końcu każdy z nas ma ograniczony czas i cierpliwość zatem trudno spodziewać się obecności mieszkańców tam, gdzie ich głos jest lekceważony.   

Statystyka konsultacji budżetu Łodzi

Konsultacje budżetu 2011

Konsultacje założeń do budżetu 2012

Konsultacje założeń do budżetu 2013

Konsultacje projektu budżetu 2014

Kiedy?

W grudniu 2010

W czerwcu 2011

W czerwcu 2012

W grudniu 2013

Liczba osób

134

107

382

271

Liczba uwag w sumie (formularzy)

1628

1167

245

233

Liczba uwag różnych

89

129

55

71