O Fundacji / About us

Łódzka Fundacja Normalne Miasto - Fenomen została powołana do życia 13 marca 2009 r. przez znanego łódzkiego społecznika Wiesława Kaczmarka. Jej trzon stanowią aktywiści, którzy poznali się za pośrednictwem internetu i których połączyło zamiłowanie do rodzinnego miasta.

Większość osób zaangażowanych w działania Fundacji wcześniej, na własną rękę, próbowała stawiać czoła problemom jakie napotykali na swojej drodze. Podejmowali różnorodne działania - oficjalnie i nieoficjalne, aby móc żyć w normalnym mieście. Niektórzy poznali się dzięki działalności forum Gazety Wyborczej, inni poprzez akcje Grupy Pewnych Osób, prowadzone blogi i fotoblogi.

W toku spotkań i rozmów ustaliliśmy, że chcemy tego samego. Normalnego Miasta.

Wierzymy głęboko w sens działań oddolnych, niesformalizowanych, "ad hoc" ale także dostrzegamy możliwości tkwiące w posiadaniu osobowości prawnej, działaniu projektowym i budowaniu długofalowych programów. W swoich inicjatywach staramy się łączyć najlepsze elementy obu podejść.

Fundacja Fenomen to dynamiczny, uczący się i ambitny kolektyw. Zbiór ludzi z pasją, ludzi spośród których każdy ma unikatowe cechy stanowiące o sile naszej organizacji.

 

About us

Fundacja Normalne Miasto - Fenomen (eng. Normal City Phenomenon Foundation) was established on 13, March 2009 by a well-known social activist from Łódź, Wiesław Kaczmarek. Its foundation was laid by people who have met via Internet and have been united by the love they share for their hometown.

The majority of the people involved in the Foundation’s work were previously actively engaging in social and awareness issues within the city on their own. They were acting in various ways, more or less officially in order to create a city which is pleasant to live in. Some of them met online via Gazeta Wyborcza forum (a Polish newspaper), others through happenings organised by Grupa Pewnych Osób (eng. The Group of Certain People), blogs or photoblogs.

During our meetings and discussions we concluded that we all long for the same thing – a normal city.
We deeply believe in the sense of grassroots initiatives, informal and ad hoc activities, but we also acknowledge the possibilities that having a legal entity status, project approach and maintaining long-term programmes offer. In our initiatives we seek to connect best features of both.

Fenomen is a group of people who are dynamic, eager to learn and ambitious. Our members form a passione crowd where each individual has unique traits that account for our strength.